Μάθε πως σε αφορά

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Επικαιρότητα

11/10/2017

Oριστικά αποτελέσματα προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών (Β΄ κύκλος)

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων ανέργων για το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Β΄ κύκλος.

10/10/2017

Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη – 1ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης  διοργανώνει το πρώτο ετήσιο συνέδριό της, με θέμα "Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη: Εφαρμογή της Παγκόσμιας Ατζέντας Αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό  και εθνικό επίπεδο".

06/10/2017

Οριστικά αποτελέσματα προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους (Β' κύκλος)

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειοµένων ανέργων του «Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους θύλακες υψηλής ανεργίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β' κύκλος)».

05/10/2017

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

05/10/2017

Προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».


 

07/09/2017

Ξεκίνησε η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)"

Ξεκίνησε χθες η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11/10/2017.

10/08/2017

Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

08/08/2017

Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας"

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

27/07/2017

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες A' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β' Κύκλος, για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Η δράση αφορά στη δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης ανέργων σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

18/07/2017

Τεχνική συνάντηση για την ενεργοποίηση των δράσεων υγείας στα ΠΕΠ και τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

Στο πλαίσιο συντονισμού των δράσεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, η ΕΥΣΕΚΤ διοργάνωσε τεχνική συνάντηση τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

14/07/2017

Έναρξη υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης και κατάρτισης σε 17 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους ξεκίνησε σήμερα 14 Ιουλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

10/07/2017

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εργοδοτών σε «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών»

Ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

05/07/2017

Αποτελέσματα δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, δημοσίευσε τους οριστικούς πίνακες των δικαιούχων και μη δικαιούχων voucher για τους παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018».