Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.esfhellas.gr, που αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο esfhellas.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης του με τους πολίτες (υποκείμενα των δεδομένων) ή για στατιστικούς λόγους.

 

Η ΕΥΣΕΚΤ διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («GDPR») και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006. Η ΕΥΣΕΚΤ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής του δικτυακής πύλης (από συνδέσμους - links).

 

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η ΕΥΣΕΚΤ είναι η υπεύθυνη για την επεξεργασία τους.

 

Υπενθυμίζεται ότι ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν ή που αφορούν άλλο άτομο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιοριστεί.
 

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, μην παρέχετε στην ιστοσελίδα www.esfhellas.gr και στην ΕΥΣΕΚΤ τα προσωπικά σας δεδομένα.


 

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;
Στην ιστοσελίδα μας λειτουργεί ηλεκτρονικό helpdesk (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx.). Είναι μια φόρμα υποβολής ερωτήματος, στην οποία ο χρήστης καλείται να δηλώσει το email του και, προαιρετικά, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό του, ενώ δύναται να επισυνάψει και κάποιο αρχείο. Το ερώτημά σας, μαζί με τα στοιχεία που μας παρέχετε, αποθηκεύονται σε κωδικοποιημένη μορφή και διατηρούνται σε server της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.). Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με αυτόν τον τρόπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας helpdesk και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των ν. 2472/1997, του ν. 3471/2006 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679/ΕΕ, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Επιπλέον, για κάθε επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη του esfhellas.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, η ΕΥΣΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη/επισκέπτη ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της ΕΥΣΕΚΤ.

 

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η ΕΥΣΕΚΤ μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως, για παράδειγμα, για να σας ενημερώσουμε ότι οι υπηρεσίες μας έχουν αλλάξει ή για να σας στείλουμε κρίσιμες ειδοποιήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενημέρωση.


3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από το σκοπό της επεξεργασίας και ενδέχεται να διαφέρει. Σε γενικές γραμμές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 

Α. Βάσει της συναίνεσής σας
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν έχετε συναινέσει στη δραστηριότητα επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν το κάνετε αυτό, η ΕΥΣΕΚΤ υποχρεούται να παύσει οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε συμπεριλάβει και αίτημα διαγραφής των δεδομένων σας, η ΕΥΣΕΚΤ θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, η οποία διενεργήθηκε βάσει της συναίνεσής σας, ως αυτή είχε πριν από την ανάκλησή της.

 

Β. Για συμμόρφωση προς νομική υποχρέωση
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, ενωσιακή ή εθνική.

 

4. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό το χρονικό διάστημα εξαρτώνται από τη φύση των προσωπικών δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και συλλέχθηκαν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΥΣΕΚΤ στη διεύθυνση privacy_eysekt@mou.gr, για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

5. Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Δεν αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός εάν:

 

Α. Μας παρέχετε τη συναίνεσή σας.
Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον λάβουμε την προς τούτο συναίνεσή σας.


Β. Αποδέκτες είναι φορείς της Κυβέρνησης, υπό τους όρους του νόμου.
Αποδέκτες δεδομένων, δύνανται να είναι τρίτοι φορείς της Κυβέρνησης που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της σχέσης της Κυβέρνησης με τους πολίτες και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης/επισκέπτης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5§5 εδ. β΄ του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν.

 

Γ. Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις
Μπορεί να υποχρεωθούμε από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ορισμένες αρχές ή σε άλλα τρίτα μέρη. Επίσης, μπορεί να γνωστοποιήσουμε ή με άλλον τρόπο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να υπερασπισθούμε τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΥΣΕΚΤ, όπως, για παράδειγμα, σε νομικές διαδικασίες ή σε σχέση με κρατικά αιτήματα και απαιτήσεις. Τέλος, συμμορφούμενο προς την κείμενη νομοθεσία, η ΕΥΣΕΚΤ, δύναται να γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανώτερης βίας.

 

Δ. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις σε τρίτους παρόχους τεχνικής υποστήριξης
Το esfhellas.gr συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία του παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης και λογισμικών συστημάτων, και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών. Η ΕΥΣΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με τον πλέον -κατά το μέτρο του δυνατού- ανώνυμο τρόπο, που αφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής από αυτά τα τρίτα πρόσωπα των υπηρεσιών τους προς την ΕΥΣΕΚΤ. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι λογισμικού και ανάπτυξης εφαρμογών του esfhellas.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για το σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογικής υποδομής και ανάπτυξής του.

 

6. Πώς αντιμετωπίζουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών;
Το esfhellas.gr δεν συλλέγει, εν γνώσει του, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

7. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων;
Η ΕΥΣΕΚΤ λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Επειδή, εντούτοις, κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, σε καμία περίπτωση η ΕΥΣΕΚΤ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές (servers) του www.esfhellas.gr ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σ’ αυτό, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 

8. Ποια είναι η πολιτική μας για τα Cookies;
Το esfhellas.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία Cookies για τη διαχείριση και βελτίωση του. Η πλοήγηση στον ιστότοπο προϋποθέτει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies, η οποία δίδεται σε αναδυόμενο παράθυρο επιλογής, κατά την εισαγωγή σας στον ιστότοπο.

 

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.

 

Γενικά τα Cookies διακρίνονται στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:


- Προσωρινά Cookies (session Cookies): Tα Cookies αυτά εγκαθίστανται προσωρινά και διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser).
- Μόνιμα Cookies (persistent Cookies): Τα Cookies αυτά παραμένουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.
- Cookies τρίτων (third-party Cookies): Τοποθετούνται από τρίτους (πχ Google, Facebok, doubleclick, κλπ) με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο αλλά και για την πιθανή προστασία μας από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks).

 

Το esfhellas.gr χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες Cookies:

 

 Είδος Cookie 

 Σκοπός

Δεδομένα που συλλέγουν

Απολύτως Απαραίτητα/ Βασικά Cookies  Είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Χωρίς αυτά τα Cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. Δεν αναγνωρίζουν μοναδικά τον χρήστη
Cookies Λειτουργικότητας & Στατιστικών Χρήσης 

Βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως πληροφορίες που έχετε εισάγει σε φόρμες δεδομένων, ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες.

 

Επίσης μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και την λειτουργία των ιστοτόπων μας. 

Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα Cookies μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία που έχετε αποκαλύψει. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή.

Συγκεκριμένα:

 • Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε να μάθατε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, ποια είναι αυτά, τους λόγους που τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες τους, καθώς επίσης και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων, στην περίπτωση που θεωρείτε ότι αυτή γίνεται μη νόμιμα.
 • Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), δηλαδή να μας ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με ανάλογο τρόπο.
 • Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Δηλαδή να περιορίσουμε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέταση οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είμαστε σε θέση μόνο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μη προβαίνουμε σε καμία περαιτέρω πράξη επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα «φορητότητας των δεδομένων σας» (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.
 • Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις όσες περιπτώσεις ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.
 • Εάν βρίσκεστε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε στην αρμόδια εποπτική αρχή καταγγελία σχετικά με τις από μέρους μας διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο privacy_eysekt@mou.gr, ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την ΕΥΣΕΚΤ στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα, ΤK 10564.


10. Τροποποιήσεις της Πολιτικής
Η ΕΥΣΕΚΤ μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική ή να τροποποιεί, μεταβάλλει ή αποσύρει την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, εάν η παρούσα Πολιτική τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιώδη και αντίθετο με όσα επί του παρόντος ορίζει, η ΕΥΣΕΚΤ θα δημοσιεύσει μια ειδοποίηση για την ανακοίνωση αυτής της τροποποίησης στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, καθώς και στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου για διάστημα 30 ημερών. Συνιστούμε να επισκέπτεστε ανά διαστήματα την παρούσα Πολιτική, για να πληροφορείστε για οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/08/2019

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ