Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 212 από 22
ΥΑ 120497/ΕΥΣΣΑ2403/3.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/9.11.2017) Τροποποίηση ΥΑ Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των τεχνικής βοήθειας, δημιουργίας-διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μελέτη ανάλυσης κόστους Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/11/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
ΥΑ 99400/ΕΥΘΥ 727/18.9.2017 (ΦΕΚ 3354/Β/22.9.2017) Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων και κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων ΕΥ διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ και της ΚΥ ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/9/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 / Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Παραρτήματα - Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
ΥΑ 44201/ΕΥΘΥ 317/12.04.2017 (ΦΕΚ 1573/Β/09.05.2017) Τροποποίηση της ΥΑ 69131/ΕΥΘΥ 624/ 22.06.2015 "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/5/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Υλικό δημοσιότητας για τα 60 χρόνια του ΕΚΤ (toolkit)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/4/2017
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αποτελέσματα 1 - 10 από 212 από 22