Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 218 από 22
Πείτε την ιστορία του έργου σας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/1/2019
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/12/2018
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
YA 91589/03.09.2018 (ΦΕΚ 3814/Β/04.09.2018) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/9/2018
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
1η Έκθεση Προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ιούλιος 2018


Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/7/2018
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Οδηγίες και κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ιούλιος 2018


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/7/2018
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
YΠAΣΥΔ 55944/ΕΥΘΥ 421/7.06.2018 (ΦΕΚ 2080/Β/7.06.2018) Τροποποίηση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/7/2018
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 120497/ΕΥΣΣΑ2403/3.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/9.11.2017) Τροποποίηση ΥΑ Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των τεχνικής βοήθειας, δημιουργίας-διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μελέτη ανάλυσης κόστους Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/11/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
ΥΑ 99400/ΕΥΘΥ 727/18.9.2017 (ΦΕΚ 3354/Β/22.9.2017) Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων και κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων ΕΥ διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ και της ΚΥ ΜΟΔ


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης


Αποτελέσματα 1 - 10 από 218 από 22
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ