Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 195 από 20
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Περιφέρειες (επικαιροποιημένο)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/1/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2016
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
YA 11319/9.9.2016 (ΦΕΚ 3048/Β/23.9.2016) Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
ΚΥΑ 83071 και 83063 της 4.8.2016 (ΦΕΚ 2643/Β/25.08.2016) Σύσταση και διάρθρωση Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ) και Ναυτιλίας - Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/8/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ν 4412/05.05.2016 2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/8/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Εξωτερικών , Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Επικρατείας
Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/7/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής παραγωγής αφισών για συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
KYA 16/οικ. 661/ΕΥΣΕΚΤ/74397 (ΦΕΚ 2188/Β/14.07.2016) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166/22.06.2016 KYA "Σύστημα διαχείρισης για τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/7/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 195 από 20