Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 202 από 21
Υλικό δημοσιότητας για τα 60 χρόνια του ΕΚΤ (toolkit)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/4/2017
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εθνικό Δίκτυο Αξιολόγησης - Συνάντηση δικτύου, Αθήνα 6/3/2017


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017), άρθρα 58 και 59 τροποποιήσεις Ν. 4314


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Επικρατείας
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Περιφέρειες (επικαιροποιημένο)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/1/2017
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2016
Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
YA 11319/9.9.2016 (ΦΕΚ 3048/Β/23.9.2016) Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 202 από 21