Αξιολόγηση 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων και των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων αναφορικά με τα αποτελέσματά τους για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Κράτη – Μέλη και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες των Κανονισμών της Ε.Ε., καθώς καλείται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Κοινοτικών Πολιτικών και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων.

Η αξιολόγηση προσφέρει μια ανεξάρτητη κρίση σχετικά με τη συνάφεια, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ουσιαστικά αποτελεί ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές προτεραιότητες και κατανομή πόρων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων.

Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων μπορεί να είναι επιχειρησιακού ή στρατηγικού χαρακτήρα και διενεργείται με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς και τις κατευθύνσεις μεθοδολογικών εγγράφων που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να διενεργείται πριν (ex-ante), κατά τη διάρκεια (on going) και μετά την υλοποίηση (ex-post) των προγραμμάτων.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2013