Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αξιολόγηση 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

H αξιολόγηση θεωρείται ως κυκλική διεργασία που αντιστοιχεί στον κύκλο ζωής του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Γ προγραμματικής περιόδου απαιτείται η διενέργεια τριών σταδίων αξιολόγησης – της εκ των προτέρων (ex ante evaluation), της ενδιάμεσης (mid–term evaluation) και της εκ των υστέρων αξιολόγησης (ex post evaluation) (βλ. άρθρα 40-43 του Κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση χρησιμεύει ως βάση για την προπαρασκευή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού αυτών, στα οποία και ενσωματώνεται.

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, εξετάζει τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων περίπου στα μέσα υλοποίησης της προγραμματικής περιόδου (2003) και συμβάλει στην ενδιάμεση αναθεώρηση των ΕΠ. Η ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης των ΕΠ (2005 update of mid-term evaluation ή final evaluation), συμβάλλει στην τελική αναθεώρηση των προγραμμάτων.

 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποσκοπεί στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά τα τελικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους μετά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.

 

Οι εκ των προτέρων και οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  διενεργούνται με ευθύνη των Κρατών - Μελών στην αντίστοιχη περίοδο προόδου του εκάστοτε Προγράμματος, ενώ με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργείται η εκ των υστέρων αξιολόγηση.

 

Δείτε επίσης:

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2018

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ