Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μελέτες Αξιολόγησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή

Η Μονάδα Αξιολόγησης και Αποτίμησης Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεργάζεται με τις Εθνικές Συντονιστικές και Διαχειριστικές Αρχές για το συντονισμό των αξιολογήσεων των εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης, διενεργεί και η ίδια οριζόντιες αξιολογητικές μελέτες για την αποτίμηση της συμβολής του ΕΚΤ σε παρεμβάσεις ή επιμέρους πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες εκπονούνται μέσω εξωτερικών συμβούλων αξιολόγησης.


Ελλάδα

Στην Γ΄ Προγραμματική Περίοδο εκπονήθηκαν εκ των προτέρων καθώς και ενδιάμεσες αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τόσο στο πλαίσιο των 5 Τομεακών ΕΠ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΠ Υγεία – Πρόνοια, ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα) όσο και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Εκπονήθηκε επίσης η ex post αξιολόγηση του ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΥΣΕΚΤ ως Αναθέτουσα Αρχή, εκπόνησε, στη Γ' Προγραμματική Περίοδο, θεματικές μελέτες που αφορούν την εξέταση της ενσωμάτωσης των οριζοντίων προτεραιοτήτων του ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2013

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ