Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) συστάθηκε το 2001, προκειμένου να συντονίσει την υλοποίηση των  συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρεμβάσεων στην Ελλάδα.

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕΚΤ άσκησε το συντονιστικό της ρόλο κατά τη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013, υποστηρίζοντας παράλληλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο έργο τους με την εκπόνηση μελετών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας, την παραγωγή εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων.

 

Σήμερα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΥΣΕΚΤ διατηρεί και ενισχύει το ρόλο της, υπαγόμενη στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

 

Σκοπός της ΕΥΣΕΚΤ είναι:

  • η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών του ΕΚΤ μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στη χώρα από 4 Τομεακά και 13 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,
  • ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των δράσεων αυτών

Επιπλέον, για την άσκηση του ρόλου της και την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η ΕΥΣΕΚΤ αξιοποιεί την ιδιότητά της ως δικαιούχος του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020.

 

 

Οργανωτική δομή

Η ΕΥΣΕΚΤ διαρθρώνεται, σύμφωνα με το οργανόγραμμά της, σε πέντε Μονάδες, ως εξής:

  • Μονάδα Α: Συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των Τομεακών ΕΠ
  • Μονάδα Β: Συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των Περιφερειακών ΕΠ
  • Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ
  • Μονάδα Δ: Πληροφόρηση, επικοινωνία και τεχνική βοήθεια
  • Μονάδα Ε: Οργάνωση – Υποστήριξη

 

Συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΥΣΕΚΤ

Στο πλαίσιο των διατάξεων περί "Εκ των υστέρων δημοσιότητας"  (άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017 «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»), η ΕΥΣΕΚΤ δημοσιεύει τον κατάλογο συμβάσεων για το έτος 2020:

Κατάλογος συμβάσεων 2021

 

Συμβάσεις προηγουμένων ετών

Κατάλογος συμβάσεων 2020

Κατάλογος συμβάσεων 2019

Κατάλογος συμβάσεων 2018

Κατάλογος συμβάσεων 2017

Κατάλογος συμβάσεων 2016

Κατάλογος συμβάσεων 2015

Κατάλογος συμβάσεων 2014

 

 

Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών

Η ΕΥΣΕΚΤ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ), το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/09/2022

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ