Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 78 από 8

Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018

Αναμένεται

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 - 30/6/2020

Κέντρα Κοινότητας στη Στερεά Ελλάδα

Δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασής των.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Εύβοιας

Περίοδος υποβολής: 12/4/2017 - 14/7/2017

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 15.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/4/2017 - 9/6/2017

Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών και φοιτητριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Οικονομική ενίσχυση φοιτητών/τριών ΑΕΙ που ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών με χαμηλό εισόδημα, καθώς και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 7/4/2017 - 2/5/2017, έως τις 17:00

Δράσεις οργάνωσης και ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων για τη βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών

Ουσιαστική και πολυδιάστατη ενίσχυση του ρόλου της ΑΔΕΔΥ ως κοινωνικού εταίρου και ως φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Επέκταση και εμβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχικότητας, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος-ΟΚΕ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/3/2017 - 31/5/2017

Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία

Αναμένεται

Τα Τελικά ΕΣΣΒΑΑ αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 15/6/2017 - 15/7/2017

Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

Υποστήριξη της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) / Πλοιάρχων – Μηχανικών, συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή, με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 31/1/2017 - 30/5/2017

Δράσεις βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη εθνικού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/1/2017 - 30/4/2017

Δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας του, της διοικητικής ικανότητάς του, της παρακολούθησης και του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 26/12/2016 - 30/4/2017

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Δημιουργία υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου, ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών "112" με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης - κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Α' Φάση, δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, e-ΠΔΕ, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 - 30/4/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 78 από 8