Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 82 από 9

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Η μαθητεία διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, μετά το πέρας της Β΄ τάξης των ΣΕΚ και μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου στα ΙΕΚ. Για κάθε ειδικότητα για την οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται σε θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που θα γίνεται στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό μέρος που θα γίνεται στην επιχείρηση ή σε δημόσιο φορέα που προσέφερε τη θέση μαθητείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/2/2017 - 28/4/2017

Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

Αναβάθμιση της ποιότητας των Ιεροσπουδαστηρίων και παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μέσω της συγγραφής 10 διδακτικών βιβλίων των Ιεροσπουδαστηρίων (Γυμνασίου), μαζί με το ανάλογο πολυτροπικό υλικό και τα CD-ROM.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 6/2/2017 - 20/3/2017

Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Ουσιαστική και εκ βάθρων αναβάθμιση της ποιότητας και των παιδαγωγικών υποδομών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο) μέσω της εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών στα μαθήματα θεολογικής και εκκλησιαστικής εξειδίκευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/2/2017 - 20/3/2017

Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία

Αναμένεται

Τα Τελικά ΕΣΣΒΑΑ αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 15/6/2017 - 15/7/2017

Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

Υποστήριξη της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) / Πλοιάρχων – Μηχανικών, συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή, με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 31/1/2017 - 31/3/2017

Δράσεις βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη εθνικού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/1/2017 - 30/4/2017

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης για δύο έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Κοζάνης

Περίοδος υποβολής: 22/12/2016 - 28/2/2017

Δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας του, της διοικητικής ικανότητάς του, της παρακολούθησης και του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 26/12/2016 - 30/4/2017

Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τη συμμετοχή 50 νέων αποφοίτων ΕΠΑΛ, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην πιλοτική τάξη Μαθητείας στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν είναι: ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία, αντίστοιχα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 16/12/2016 - 28/2/2017

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Δημιουργία υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου, ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών "112" με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης - κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Α' Φάση, δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, e-ΠΔΕ, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 - 30/4/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 82 από 9