Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 86 από 9

Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ [ΠΡ_27]

Χρηματοδότηση της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω της βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας της, της υποστήριξης του έργου της σε νομικό, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο και της συνακόλουθης πιλοτικής εφαρμογής των νέων προτύπων και διαδικασιών που θα προκύψουν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 20/2/2018 - 11/5/2018

Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο

Σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 4445/2016).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 5/2/2018 - 29/6/2018

Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή / υλοποίηση των δράσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας [ΠΡ_26]

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας σχετικές με την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα".

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/2/2018 - 30/4/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δράσεις με στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 19/1/2018 - 9/3/2018

Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Ιθάκης

Δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/1/2018 - 28/2/2018

Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δημιουργία και λειτουργία για 3 έτη ενός Κέντρου Κοινότητας, σε Δήμους της Περιφέρειας (που δεν έχουν ήδη ενταγμένη συγχρηματοδοτούμενη πράξη για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας), με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, άνω των 10.000 κατοίκων (δύναται να ληφθεί υπόψη και ο de facto πληθυσμός).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 18/1/2018 - 22/2/2018, ώρα 14:00

Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης που θα υποστηρίζει τη δράση της Μαθητείας, όπως ανασχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/1/2018 - 28/2/2018

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών στην πόλη της Καρδίτσας

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 2/1/2018 - 28/2/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμΕΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μέσω της αναβάθμισης των σχετικών υποστηρικτικών δομών του Ιδρύματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 21/12/2017 - 21/2/2018

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Διεύρυνση και ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στις ακαδημαϊκές σπουδές και την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών ΑΜΕΑ, από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του ιδρύματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 22/12/2017 - 22/2/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 86 από 9