Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 85 από 9

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Πρόσληψη προσωπικού με 24μηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 2.868 ατόμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/8/2017 - 25/8/2017, ώρα 23:59

Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας

Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της μαθητείας, διασφάλιση της παροχής επαρκούς αριθμού ποιοτικών θέσεων μαθητείας από επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, ορθή προετοιμασία των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτών τους για την ομαλή υποδοχή και την ποιοτική υποστήριξη των μαθητευόμενων, κατάρτιση των στελεχών-μεντόρων των επιχειρήσεων και εντέλει υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο την παροχή ποιοτικών θέσεων μαθητείας (κυρίως για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/8/2017 - 6/10/2017

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ηπείρου 2017–2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 2/8/2017 - 11/9/2017, ώρα 14:00

Προμήθεια μέσων δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης στην τελωνειακή υπηρεσία για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/8/2017 - 29/9/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 1/8/2017 - 6/10/2017

Δημιουργία κόμβου καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ

Σύνδεση φορέων του Δημόσιου τομέα με νέους επιστήμονες για την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων και τον εντοπισμό σχετικών προβλημάτων και τεχνολογικών λύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εξειδικευμένων μηχανισμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/7/2017 - 31/8/2017

Υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή́ διδακτικού́ έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από́ τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά́ εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 26/7/2017 - 30/8/2017, ώρα 14:00

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017-2018

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017/18.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 11/7/2017 - 30/8/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου

Υποστήριξη φοιτητών με χαμηλό εισόδημα για τη φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες με χαμηλά εισοδήματα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 12/7/2017 - 22/9/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Ενίσχυση της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Μονάδα έχει αποστολή την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 7/7/2017 - 15/9/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 85 από 9