Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 80 από 8

Δράσεις βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Αναμένεται

Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη εθνικού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/1/2017 - 30/4/2017

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στους Δήμους Φλώρινας και Καστοριάς

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Καστοριάς

Περίοδος υποβολής: 22/12/2016 - 31/1/2017

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης για δύο έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Κοζάνης

Περίοδος υποβολής: 22/12/2016 - 28/2/2017

Δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας του, της διοικητικής ικανότητάς του, της παρακολούθησης και του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 26/12/2016 - 30/4/2017

Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τη συμμετοχή 50 νέων αποφοίτων ΕΠΑΛ, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην πιλοτική τάξη Μαθητείας στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν είναι: ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία, αντίστοιχα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 16/12/2016 - 23/1/2017

Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας

Ενίσχυση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της Εκκλησίας, αλλά και σε συναφείς υπηρεσίες άλλων φορέων, προκειμένου το προσωπικό αυτό να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ειδικές απαιτήσεις που συνδέονται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 14/12/2016 - 30/1/2017

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Δημιουργία υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου, ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών "112" με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης - κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Α' Φάση, δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, e-ΠΔΕ, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 - 30/4/2017

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/12/2016 - 1/3/2017

Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Ηπείρου

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση για 3 έτη από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα της παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες καθώς και δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 5/12/2016 - 30/1/2017, ώρα 14:00

Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

Ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής (ΕΣΚΕ) και αφορά τη Συστημική Παρέμβαση 4: Ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2016 - 30/6/2020

Αποτελέσματα 1 - 10 από 80 από 8