Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 84 από 9

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης αποφοίτησης και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, μέσω της ενίσχυσης των δομών κοινωνικής μέριμνας του ιδρύματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 9/10/2017 - 24/11/2017

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, µε την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (ΚΥΑ 35453/702/1-8-2016, ΦΕΚ2425/Β/5-8-2016). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/10/2017 - 3/11/2017, ώρα 15:00

Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ, αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε 340 περίπου σχολικές μονάδες. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, δημιουργία δικτύων υποστήριξης, υλοποίηση σχεδίων δράσης καθώς και συμπληρωματικών δράσεων. Δευτερευόντως η δράση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας θα εφαρμόζεται και σε άλλες τάξεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/9/2017 - 30/11/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεύρυνση και ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στις ακαδημαϊκές σπουδές και την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 28/9/2017 - 28/11/2017

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού με δεδομένα της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 27/9/2017 - 27/11/2017

Προεισαγωγική εκπαίδευση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων - Β' φάση

Προεισαγωγική εκπαίδευση που αφορά από την ΚΣΤ’ εκπαιδευτική σειρά για το ΕΚΔΔΑ και από την ΚΔ’ εκπαιδευτική σειρά για την ΕΣΔΙ και εφεξής για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές σειρές έως το 2020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 29/9/2017 - 20/12/2017

Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση

Πιστοποίηση ποιότητας 450 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) των 36 ΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επιστημονική υποστήριξη των πιστοποιήσεων με απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Επιμόρφωση και μεταφορά τεχνογνωσίας των μελών και στελεχών της ΑΔΙΠ. Πιστοποίηση της ΑΔΙΠ από την ENQA και του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Quality Assurance Register for Higher Education- EQAR).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/9/2017 - 31/10/2017

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης αποφοίτησης και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ, ΑμΕΕΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ενίσχυσης των δομών κοινωνικής μέριμνας του ιδρύματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 14/9/2017 - 14/11/2017

Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία

Με τη σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας (ΠΜ) η Περιφέρεια θα διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, δηλαδή την αντικειμενική βάση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 31/8/2017 - 31/10/2017

Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας των μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 16/8/2017 - 31/10/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 84 από 9