Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Αττικής

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017) με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΕΣΥ. Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με την ΥΑ για καθορισμό τρόπου λειτουργίας με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ).

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) με Φορείς Λειτουργίας της Πράξης (ΦΛΠ) την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (1η ΥΠΕ) και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΥΠΕ)

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 22.312.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/6/2020