Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης - 2022-2023

Έχουν λήξει Διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί​​ (Child Guarantee). Επίσης, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ, σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης σύμφωνα με τον Νόμο 4941/2022/Άρθρο 104 (ΦΕΚ113/Ά/16-6-​2022).

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:

  • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία

  • Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού

  • Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.​

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλ​​λει:

  • ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια.

  • ΜΟΝΟ το άτομο, το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μίας αίτ​ησης από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.​

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2022 έως 17/8/2022 (ώρα 23:59 (κατόπιν παράτασης))

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf. Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://aitisi.eetaa.gr/home​​ ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο προσαρτάται στην Πρόσκληση.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς ...

Τι χρηματοδοτείται

«Αξία τοποθέτησης» (voucher) το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται στο Φορέα για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας στη δομή/δομές του, για λογαριασμό του ωφελούμενου παιδιού ή ατόμου με αναπηρία, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου του προς την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά αναφέρονται στο αρ. 7 της Πρόσκλησης και ορίζονται στο αρ. 6 της υπ’ αριθμ. 77094/01.08.20​22 ΚΥΑ, εφεξής voucher.

Προϋπολογισμός

€ 291.200.000
​​Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος θα καλυφθεί από πιστώσεις που αφορούν στο εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος (ύψους €291.200.000) και από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας (ύψο​υς €40.000.000​).​

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
210 5214600

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/8/2022