Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
 • » Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο;

  Το ΕΚΤ είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επενδύει στον άνθρωπο. Με τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ εφαρμόζονται δράσεις με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας στο χώρο της εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων, την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εν γένει την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.


 • » Πώς συνδέεται το ΕΚΤ με άλλα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  Το ΕΚΤ μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αποτελούν για την περίοδο 2014-2020, τα «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία» (ΕΔΕΤ).

  Κοινός στόχος των ΕΔΕΤ είναι να συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Στρατηγική Ευρώπη 2020).


 • » Τι είναι το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πώς συνδέεται με το ΕΚΤ;

  Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2014-2020, το οποίο διαδέχθηκε το ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των ΕΔΕΤ.

  Το ΕΣΠΑ 2014-2020 επικεντρώνεται: Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Αποτελείται από 20 Επιχειρησιακά Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά (εθνικής εμβέλειας) και τα 13 Περιφερειακά (περιφερειακής εμβέλειας).

  Το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί δράσεις σε 17 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (4 Τομεακά και όλα τα Περιφερειακά).

   


 • » Τι έργα συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ στην Ελλάδα;

  Το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί ένα ευρύτατο πεδίο έργων που ποικίλουν σε στόχους και διάρκεια και απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ομάδων στόχου. Τέτοια έργα ενδεικτικά είναι: προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης ανέργων, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης, προγράμματα για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας, προγράμματα καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου και βελτίωσης των σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δομές και συστήματα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δράσεις στον τομέα της υγείας, δράσεις αποιδρυματοποίησης, κοινωνικές δομές και άλλες δράσεις για τη στήριξη μειονεκτούντων και φτωχών ατόμων, δράσεις εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, κλπ.


 • » Τι είναι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ);

  Πρόκειται για μια Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs). Στόχος της ΠΑΝ είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση και στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται δράσεις που αφορούν την πρακτική άσκηση, μαθητεία, κινητικότητα και νεανική επιχειρηματικότητα.

  Οι δράσεις της ΠΑΝ χρηματοδοτούνται και από το ΕΚΤ.


 • » Τι σημαίνει συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΚΤ;

  Η οικονομική συμμετοχή του ΕΚΤ (όπως και όλων των ΕΔΕΤ) συνυπάρχει απαραίτητα με την εθνική δημόσια χρηματοδότηση. Με την έννοια αυτή, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ είναι κάθε έργο/πρόγραμμα/δράση, που υλοποιείται με πόρους που προέρχονται από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπολογίζεται σύμφωνα με μια σειρά οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων.


 • » Πόσα χρήματα διαθέτει το ΕΚΤ στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020;

  Η χρηματοδοτική  συνεισφορά του ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014–2020 ανέρχεται περίπου σε 3,8 δις ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη, το άθροισμα δηλαδή της εθνικής χρηματοδότησης και της κοινοτικής συμμετοχής (ΕΚΤ) ξεπερνά τα 4,8 δις ευρώ και αποτελεί σχεδόν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ.

  Τα χρήματα αυτά έχουν κατανεμηθεί:

  - Κατά 80% σε 4 Τομεακά (εθνικής εμβέλειας δηλαδή) Επιχειρησιακά Προγράμματα:

  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
  • Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
  • Τεχνική Βοήθεια


  - Κατά 20% στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα


 • » Ποιος διαχειρίζεται τους πόρους του ΕΚΤ;

  Οι πόροι του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί σε 17 Επιχειρησιακά Προγράμματα (4 Τομεακά και 13 Περιφερειακά ΕΠ). Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίζεται μια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης η οποία διαχειρίζεται τους αντίστοιχους πόρους.
   


 • » Πώς υλοποιούνται οι δράσεις του ΕΚΤ;

  Δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ υλοποιούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

  Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σχεδιάζει και εξειδικεύει τις δράσεις που θα υλοποιήσει, βάσει των στρατηγικών, των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ.

  Την υλοποίηση των δράσεων αναλαμβάνουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που ορίζονται ως «Δικαιούχοι». Ενδεικτικά για τις δράσεις του ΕΚΤ δικαιούχοι μπορεί να είναι: Επιτελικές Δομές των αρμόδιων Υπουργείων και άλλοι μεγάλοι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΤΥΕ Διόφαντος, ο ΕΟΠΠΕΠ, το ΕΚΔΔΑ, καθώς και Δήμοι, Κοινωνικοί Εταίροι, ΜΚΟ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ΚοινΣΕπ, κ.ά.


 • » Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στις δράσεις του ΕΚΤ;

  Κάθε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ προγραμματίζει την υλοποίηση ενεργειών (πχ κατάρτιση ανέργων) και απευθύνεται με δημόσια πρόσκληση στους δικαιούχους φορείς, προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους, η έγκριση των οποίων προκύπτει μετά από διαδικασία αξιολόγησης.

  Ο δικαιούχος φορέας, στη συνέχεια, αναλαμβάνει την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων και για το σκοπό αυτό ενημερώνει το κοινό, μέσω προκήρυξης που δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ή και στα μέσα ενημέρωσης.

  Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή/και επιχειρήσεις ή οργανισμοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στις δράσεις, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης.


 • » Σε ποιους απευθύνονται οι δράσεις του ΕΚΤ;

  Μέσω των παρεμβάσεών του, το ΕΚΤ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Δεδομένων των στόχων του, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στις περισσότερο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι άτομα με δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας (άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι), νέοι ηλικίας 15-29 ετών εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης, μαθητές/φοιτητές σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου/σπουδών, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, μέλη μειονοτήτων και άλλα μειονεκτούντα άτομα.


 • » Πώς ωφελούνται τελικά οι πολίτες;

  Οι πολίτες ωφελούνται από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του ΕΚΤ, πχ λαμβάνοντας υποστήριξη για εύρεση απασχόλησης, για ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, για κοινωνική ένταξη, για ολοκλήρωση σπουδών, για απόκτηση νέων δεξιοτήτων κλπ. Μπορούν να ωφεληθούν και επιχειρήσεις, οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς πχ καταρτίζοντας το προσωπικό τους ή εφαρμόζοντας νέες μορφές οργάνωσης εργασίας.

  Συνολικά, με την επένδυσή του στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, το ΕΚΤ συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία, που αποτελεί πολύτιμο αγαθό για κάθε κράτος και κάθε πολίτη.


Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ