Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τροποποίηση της υπ. αριθ. 82759/29.08.2022 (Β’ 4581) ΚΥΑ "Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

26/9/2022

Η παρούσα, τροποποιητική ΚΥΑ αποτελεί προσθήκη στο γενικό κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι
κατευθύνσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, μέσω της διατύπωσης 
κοινών διαχειριστικών κανόνων και κοινών αρχών για την αξιολόγηση, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων
προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με στόχο την εξασφάλιση της
ομοιογένειας και της αναβάθμισης της ποιότητας των ενεργειών αφενός της
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και αφετέρου της Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.​

Σχετικά αρχεία

  • (PDF - 254,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/9/2022