Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτη για την αξιολόγηση της υποστήριξης του ΕΚΤ στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση

16/10/2020

 

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η υποστήριξη παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δια του θεματικού στόχου 10 που χρηματοδοτεί έργα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση,  μέσω τεσσάρων επενδυτικών προτεραιοτήτων:

 

  • Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • Βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αυτή
  • Ενίσχυση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση
  • Βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) που αφορούν τον θεματικό στόχο 10:

▶ Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποσκοπεί στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, του χαμηλού ποσοστού ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ολοένα δυσκολότερης μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, των ασθενών συνδέσεων μεταξύ της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της αγοράς εργασίας και του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής στη διά βίου μάθηση.
▶ Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται εν μέρει με την παροχή στήριξης σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών.

 

Στα Σχετικά αρχεία θα βρείτε τη μελέτη αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την περίοδο 2014-2018, καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία για τις σχετικές δράσεις, αποτελέσματα και επιτεύγματα που αφορούν στην Ελλάδα.

 

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ