Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αξιολόγηση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων και των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων αναφορικά με τα αποτελέσματά τους για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Κράτη – Μέλη και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες των Κανονισμών της Ε.Ε., καθώς καλείται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Κοινοτικών Πολιτικών και στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων.

 

Η αξιολόγηση προσφέρει μια ανεξάρτητη κρίση σχετικά με τη συνάφεια, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ουσιαστικά αποτελεί ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές προτεραιότητες και κατανομή πόρων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων.

 

Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων μπορεί να είναι επιχειρησιακού ή στρατηγικού χαρακτήρα και διενεργείται με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς και τις κατευθύνσεις μεθοδολογικών εγγράφων που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να διενεργείται πριν (ex-ante), κατά τη διάρκεια (on going) και μετά την υλοποίηση (ex-post) των προγραμμάτων.

 

Η αξιολόγηση στην περίοδο 2014-2020 

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, επιδιώκεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των Ταμείων μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησής τους. Ειδικές αναφορές για την αξιολόγηση περιλαμβάνονται στο Γενικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

 

Έμφαση δίνεται στη μέτρηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων των Προγραμμάτων και αξιολογείται η επίπτωσή τους σε σχέση με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Προϋπόθεση γι αυτό είναι η εφαρμογή διαδικασιών για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. Σε αυτή την προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών συστημάτων που θα επιτρέπουν τη διενέργεια αξιολογήσεων για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων.

 

Έμφαση δίνεται στην ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος δεικτών, για την παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων και για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων τους. Για πρώτη φορά ορίζονται κοινοί δείκτες ΕΚΤ εκροών και αποτελέσματος στα παραρτήματα του Κανονισμού του ΕΚΤ.

 

Και σε αυτή την προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η διενέργεια εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων αξιολόγησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για πρώτη φορά ο Κανονισμός προβλέπει συνοπτική έκθεση συμπερασμάτων αξιολογήσεων από τις ΕΥΔ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έως 31/12/2020.


 

Διαβάστε επίσης:

 

Κείμενα αρχείου

- Η αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013

- Η αξιολόγηση στο Γ'ΚΠΣ 2000-2006

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2018

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ