Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διακρατική Συνεργασία

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Διακρατική Συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) από την ίδρυσή του το 1957. Αρχικός στόχος ήταν,  μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, η εύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη και που άπτονται των τομέων πολιτικής του ΕΚΤ.

 

Στις μέρες μας η Διακρατική Συνεργασία έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό «εργαλείο» με κύριο πλέον στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

 

Η Διακρατική Συνεργασία κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο Κανονισμός 1304/2013 του ΕΚΤ περιλαμβάνει συγκεκριμένο άρθρο για τη Διακρατική Συνεργασία, το άρθρο 10, σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη Μέλη «θα στηρίξουν τη Διακρατική Συνεργασία με στόχο την προαγωγή της αμοιβαίας μάθησης». Βάσει του άρθρου 10 η Διακρατική Συνεργασία:

 

- Είναι πλέον υποχρεωτική για το ΕΚΤ. Η υποχρεωτικότητα αυτή εφαρμόζεται σε επίπεδο Κράτους Μέλους.

- Υλοποιείται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του κάθε Κράτους Μέλους, τομεακών ή/και περιφερειακών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

 

Πιο συγκεκριμένα, ένα τουλάχιστον Ε.Π. που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί ένα διακρατικό έργο, το οποίο πληροί τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Συμμετοχή εταίρων από τουλάχιστον 2 κράτη μέλη
  • Προαγωγή της αμοιβαίας μάθησης
  • Ένταξη του έργου σε επενδυτική/-ές προτεραιότητα/-τες ή της τεχνικής βοήθειας του Ε.Π.


Το Κοινό Πλαίσιο
Βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει δημιουργήσει το λεγόμενο Κοινό Πλαίσιο (Common Framework), προκειμένου να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (διαχειριστικές αρχές, δημόσιες αρχές και εμπλεκόμενοι φορείς και οργανώσεις) αφενός να υλοποιήσουν έργα Διακρατικής Συνεργασίας, αφετέρου να αναπτύξουν την αμοιβαία μάθηση σε επιλεγμένα Κοινά Θέματα για διακρατική συνεργασία.

 

Το Κοινό Πλαίσιο περιλαμβάνει:

 

Στα Σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε τον εισαγωγικό οδηγό που έχει εκδώσει η Επιτροπή για τη διακρατική συνεργασία, όπου περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο καθώς και η λειτουργία του Κοινού Πλαισίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πλατφόρμας Διακρατικής Συνεργασίας ΕΚΤ https://ec.europa.eu/esf/transnationality

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2018