Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 230 από 23
Απόφαση Έγκρισης Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών - 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ) - Επικαιροποίηση Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Διεκτών - Παραρτήματα- 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 της 23.4.2020 για τροποποίηση κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/461 της 30.3.2020 για χρηματοδοτική ενίσχυση σε Κ-Μ κ χώρες που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 της 30.3.2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013, 1303/2013 και 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Αύγουστος 2019


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/11/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/11/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/10/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Απόφαση 47/18.7.2019 (ΦΕΚ 3100/Β/1.8.2019) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/8/2019
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Αποτελέσματα 1 - 10 από 230 από 23
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ