Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 61 από 7 σελίδες

Δείκτης

Όρος με τον οποίο εννοείται συνήθως η ποσοστιαία σύγκριση ενός μεγέθους με κάποιο άλλο αντίστοιχο μέγεθος. Η χρησιμοποίηση δεικτών ως μέσων συγκριτικής παρουσίασης στοιχείων, σε συνδυασμό με τη γραφική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξής τους, διευκολύνει τη ...

Δελτία Παρακολούθησης Πράξης

Δελτία με τα οποία γίνεται η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Πράξεων. Τα δελτία αυτά περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και υποβάλλονται τακτικά από τους Δικαιούχους στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ. Διακρίνονται σε: Δελτίο Δήλωσης ...

Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης

Έντυπο με το οποίο αξιολογείται από τη ΔΑ η πρόοδος της Πράξης. Για τη σύνταξη του Δελτίου εξετάζονται η πρόοδος ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και η πρόοδος των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις ...

Δέσμευση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, εκφρασμένος σε ΕΥΡΩ, όπως αποτυπώνεται στους Χρηματοδοτικούς Πίνακες, κατανεμημένος στα έτη και διαρθρωμένος σε Άξονες. Η δέσμευση προκύπτει κατόπιν διμερούς συμφωνίας (Ελληνικής Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής). ...

Δήλωση δαπανών

Πρόκειται για τις δαπάνες που δηλώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή στην Αρχή Πιστοποίησης και περιλαμβάνουν, για κάθε άξονα προτεραιότητας, το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκαν οι Δικαιούχοι για την υλοποίηση των Πράξεων καθώς και ...

Δημοπρατημένο έργο

Θεωρείται το Έργο που έχει εισέλθει σε κάποιο από τα στάδια δημοπράτησης χωρίς απαραίτητα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η σχετική με την έγκριση του αποτελέσματος από την Προϊσταμένη Αρχή.

ΔΗΜΟΣ ΑΕ

Ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Σκοποί της εταιρείας είναι: Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ...

Δημόσια δαπάνη

Η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους (όταν υπάρχει και ιδιωτική συμμετοχή) ή όλου (όταν υπάρχει μόνο δημόσια συμμετοχή) του προϋπολογισμού ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος ή/και Έργου, και προέρχεται εξ ολοκλήρου από δημόσιους (εθνικούς και κοινοτικούς) ...

Δημόσια επένδυση

Το σύνολο των δαπανών του δημοσίου για την απόκτηση ή παραγωγή των αγαθών παγίου κεφαλαίου, δηλαδή αγαθών που παρέχουν υπηρεσίες για μια σειρά ετών μετά την περίοδο μέσα στην οποία έγινε η δαπάνη για την παραγωγή ή της απόκτησή τους.

Δημόσια κατανάλωση

Η συνολική τρέχουσα δαπάνη του δημοσίου για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 61 από 7 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ