Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (νέα φάση)

Έχουν λήξει

Κάλυψη θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων με σκοπό τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), που θα λειτουργήσουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κλπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κλπ.)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Ιδιώτες

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου πτυχίου διπλώματος της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακοί
 • Κάτοχοι Πτυχίου Ανώτερης Κρατικής Σχολής
 • Κάτοχοι Διπλώματος ΙΕΚ & Πτυχίου β'θμιας (ΤΕ & ΔΕ)
 • Εμπειροτέχνες με επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ...

Τι χρηματοδοτείται

H ωριαία αντιμισθία του εκπαιδευτικού προσωπικού στα KΔBM. Επίσης, δύναται πέραν της ανωτέρω αμοιβής, να καταβληθούν δαπάνες μετακίνησης σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευτής μετακινείται με σκοπό τη διδασκαλία, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αποκλειστικά και μόνο από την έδρα του ΚΔΒΜ προς το χώρο εκπαίδευσης και την επιστροφή.

Προϋπολογισμός

€ 5.178.278,70

Αναλυτικά:

 • Αττική: 926.989,65 ευρώ
 • Δυτική Μακεδονία: 166.170,15 ευρώ
 • Ιόνια Νησιά: 111.937,95 ευρώ
 • Πελοπόννησος: 208.973,25 ευρώ
 • Βόρειο Αιγαίο: 80.900,10 ευρώ
 • Κρήτη: 325.617,30 ευρώ
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 398.673,90 ευρώ
 • Κεντρική Μακεδονία:1.360.399,05 ευρώ
 • Ήπειρος: 277.323,75 ευρώ
 • Θεσσαλία: 513.749,25 ευρώ
 • Δυτική Ελλάδα: 510.835,95 ευρώ
 • Στερεά Ελλάδα: 232.167,60 ευρώ
 • Νότιο Αιγαίο: 64.540,80 ευρώ

Περίοδος υποβολής

από 23/10/2018 έως 6/11/2018

Η αίτηση διατίθεται από την διαδικτυακό τόπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr/. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που  αναφέρονται σε αυτή την αίτηση - δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 του ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των  στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση  ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται. Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα
Τηλ
213 1314632

Ευαγγελία Κεφαλά

213 1314632
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/11/2018