Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1 σελίδες

Ταμείο Συνοχής

Ταμείο που δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας με προοπτική την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ταμείο συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ...

Τεχνική Βοήθεια

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα Ταμεία δύνανται να χρηματοδοτήσουν ενέργειες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου απαραίτητων για την υλοποίηση του Γενικού Κανονισμού έως το 0,25% ...

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων

Τμήμα της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας, που λειτουργεί στους Νομούς ή Νομαρχίες της Περιφέρειας με τοπική αρμοδιότητα στο Νομό ή τη Νομαρχία. Οι κυριότερες αρμοδιότητες είναι:  Σύνταξη και θεώρηση μελετών Επίβλεψη και παραλαβή ...

Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης

Έντυπο που συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πράξης και εφόσον η αξιολόγηση αποβεί θετική. Το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης αποτυπώνει τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ στοιχεία της Πράξης και καταχωρίζεται στο ...

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης

Έντυπο που συμπληρώνεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους και υποβάλλεται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται στοιχεία που περιγράφουν την ταυτότητα ...

Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

Έντυπο που συντάσσει ο Δικαιούχος μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της εκτέλεσης του Υποέργου ή την έκδοση απόφασης εκτέλεσης του Υποέργου με ίδια μέσα. Στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνονται στοιχεία ...

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1923 και είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΤΕΕ στα πλαίσια το σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους και ιδιαίτερα: Μελετά αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ...

Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης

Τα ΤΣΑ αποτελούν εθελοντικό σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμπράττουν τοπικές αρχές και τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς (φορείς του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι) με βάση τις ανάγκες αναβάθμισης ευπαθών περιοχών της ...

Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στις ΤΕΔΚ συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων του νομού. Αποτελεί το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ...

Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ