Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες

Οικολογική Ισορροπία

Η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήματος.

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Ως οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) νοείται η διαδικασία που αποβλέπει στην εναρμόνιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης, με στόχο την εφαρμογή ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Η ΟΝΕ υπήρξε το αντικείμενο μιας Διακυβερνητικής ...

Οικονομικό αντικείμενο

Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου.

Οικοσύστημα

Κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που δρούν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν τα προγράμματα, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση ...

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΝΠΔΔ, διοικητικά αυτόνομος Οργανισμός με περιφερειακή διάρθρωση, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ο ΟΑΕΔ είναι κύριο όργανο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και αποβλέπει στην εξασφάλιση ...

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης με σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών ...

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Τις πολλαπλές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού της χώρας για επαγγελμα τική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση έχει αναλάβει o Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – «ΔΗΜΗΤΡΑ». O Οργανισμός ...

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for Economic Cooperation and Development)

Ο Οργανισμός γιά την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό την προώθηση της ευημερίας και την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των βιομηχανικών χωρών με οικονομίες αγοράς, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συμβατών πολιτικών ...

Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων είναι ανεξάρτητα ΝΠΙΔ που συστάθηκαν βάσει του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181Α). Διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), που είναι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις – φορείς διαχείρισης έργων για τη διανομή ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ