Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μέτρα ενίσχυσης για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και την προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αλλαγή - Φάση Α (ΠΠ 2014-2020)

Έχουν λήξει

Στο πλαίσιο της Δράσης "Μέτρα ενίσχυσης για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και την προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αλλαγή" περιλαμβάνονται δύο φάσεις. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την πρώτη φάση της Δράσης η οποία θα ολοκληρωθεί ως 29.12.2023 και αφορά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Παρέμβαση Α: Ειδική εισοδηματική στήριξη για μισθωτούς επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί (έχει γίνει ενδεικτική εκτίμηση για 4.200 ωφελούμενους και με προϋπολογισμό 6.500.000 ευρώ. Ο δικαιούχος θα υποβάλει την πρότασή του με βάση τα πραγματικά δεδομένα αναστολών συμβάσεων που αφορούν σε εργαζόμενους στις επιλέξιμες από το ΕΠΑνΕΚ επιχειρήσεις ακόμη και αν είναι σημαντικά υψηλότερου προϋπολογισμού, προσαρμόζοντας και τη τιμή στόχο των δεικτών).

Η παρέμβαση αφορά ειδική αποζημίωση για τους εργαζομένους των επιλέξιμων στο ΕΠΑνΕΚ επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ καλύπτεται χρηματοδοτικά η έκτακτη οικονομική βοήθεια που παρέχεται, ως ειδικό επίδομα, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (EUR 534), πλέον η αναλογία για τα επιδόματα εορτών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό, στους υπαλλήλους των επιλέξιμων από το ΕΠΑνΕΚ επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες και οι οποίες ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας τους.

Παρέμβαση Β: Οικονομική εφάπαξ ενίσχυση, έναντι επιχορήγησης, επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2023, με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013), ρήτρα ΕΤΠΑ) (ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000.000 ευρώ). Ο δικαιούχος θα υποβάλει την πρότασή του με βάση τα πραγματικά δεδομένα πληρωμών/αιτήσεων αποζημιώσεων προς τις επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο επιλεξιμότητας του ΕΠΑνΕΚ επιχειρήσεις, προσαρμόζοντας και τη τιμή στόχο των δεικτών.

Αφορά σε άμεσο μέτρο πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης, προς τις πληγείσες επιχειρήσεις για αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2023 στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Λήπτες της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Ύψος ενίσχυσης Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση της οποίας τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση της οποίας τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Κάθε επιχείρηση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα αφορά αποκλειστικά τις επιλέξιμες από το ΕΠΑνΕΚ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις τομέων που αφορούν γεωργία/αλιεία, εμπόριο & μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα, τυχερά παίγνια, καθώς και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις (βάσει Κύκλου Εργασιών και Προσωπικού). 


Σε ποιους απευθύνεται

ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ​

Περίοδος υποβολής

από 15/12/2023 έως 22/12/2023

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 33.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36300

Ευγενία Ρίγγα

2131503628
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2024