Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες όπως επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως:

 • Στέλεχος βιομηχανικής παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
 • Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Τεχνίτης εργαλειομηχανών
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 • Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων
 • Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 • Digital marketing και on line branding
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO
 • Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
 • Προώθηση και πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην εργασία
 • Γραμματέας διοίκησης
 • Υπάλληλος διοικητικής υ​ποστήριξης​​
  ​​

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες: 

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 • Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών. 
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι από 18 ετών και άνω.
 • Nα είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλες επιδοτούμενες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον: 
  1. δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από​ την εκάστοτε δράση
  2. δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης
  3. είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης.​
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ωφελούμενων σε περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο του ίδιου έργου / Δράσης.
 • Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους.​

Περίοδος υποβολής

από 9/9/2022 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 αυτής προσαυξημένο κατά 25%.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα​, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).​

​Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.​

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για να μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει ...

Προϋπολογισμός

€ 31.788.200

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Πληροφορίες

210 3009092
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/6/2023