Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Έχουν λήξει

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοι-νωνικό́ Ταμείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 75/06.07.2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή́ διδακτικού́ έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από́ τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά́ εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά́ έχουν εγκριθεί από́ τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου και αναλυτικά́ περιγράφονται στον Πίνακα μαθημάτων του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από́ τα ανωτέρω μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά́ εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό́ πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

  • είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το μάθημα που αφορά η αίτηση του
  • έχει λάβει το διδακτορικό́ του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά́ την 1/1/2007
  • δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου δι-δάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδάφιου της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02- 2016), του οικείου Τμήματος, πέραν της συμβάσης που θα συνάψει στο πλαί-σιο της παρούσας δράσης
  • δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Περίοδος υποβολής

από 26/7/2017 έως 30/8/2017 (ώρα 14:00)

Τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://rc.ionio.gr/edbm/. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο από τις 26/07/2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 30/08/2017 (και ώρα 14:00).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό́ των 4.200,00€ ανά́ ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των όποιων ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ). Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από αυτόν της Κέρκυρας (έδρα του Ιονίου Πανεπι-στημίου), πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό́ τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Τηλ
26610 87604-6
Φαξ
26610 87641

Λάμπουρα Σταματέλλα

6977 515554
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/8/2017