Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ηπείρου 2017–2018

Έχουν λήξει

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες νέοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα στο ΤΕΙ Ηπείρου αντιστοιχούν συνολικά 17 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ανά τμήμα ως εξής: Τεχνολόγων Γεωπόνων: 1 θέση, Διοίκησης Επιχειρήσεων: 5 θέσεις, Νοσηλευτικής: 4 θέσεις, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 7 θέσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:

  • έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2007
  • δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
  • δεν κατέχουν θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης
  • δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2017 έως 11/9/2017 (ώρα 14:00)

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς), μέχρι τη Δευτέρα 11/09/2017 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου, Κτίριο Διοίκησης, Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 471 32 Άρτα.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
  • Το συνολικό κόστος του ωφελούμενου ανέρχεται σε 4.200€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
  • Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό, ή νησί στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής.
  • Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.

Προϋπολογισμός

€ 78.200
Αναλυτικά: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: 36.800€ Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: 23.000€ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 18.400€

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 471 32 Άρτα
Τηλ
26810 50080

Ευαγγελία Νάση

26810 50038
  

Δημήτριος Μαρέτας

26810 50034
  

Βασιλική Μαργώνη

26810 50080
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/9/2017