Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ESF + Data Support Centre – Draft note on target setting

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2021

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να προωθήσει την κοινή κατανόηση των μεθοδολογιών καθορισμού τιμών στόχου για τα προγράμματα του ΕΚΤ+. Επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την από κοινού μάθηση κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των σχετικών δεικτών για τους οποίους πρέπει να τεθεί στόχος, καθώς και των μεθοδολογικών επιλογών που πρέπει να εφαρμοστούν για τον καθορισμό τους.
Το σημείωμα παρέχει μια επισκόπηση των γενικών εννοιών σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των στόχων, βασιζόμενο στις ρυθμίσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό και επεξηγούνται περαιτέρω στην εργαλειοθήκη κοινών δεικτών, καθώς και στην εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του Data Support Centre.Περιλαμβάνει παραδείγματα για τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με το πώς να διασφαλίζεται η χρήση ορθών μεθοδολογιών για τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων, καθώς και την κατάλληλη τεκμηρίωσή τους. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και αποσκοπούν μάλλον στο να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών.
Το παρόν σημείωμα θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το έγγραφο σχετικά με τους ειδικούς δείκτες των προγραμμάτων (Background note on programme - specific indicators).
Μεταφράσεις
  • PDF (564,69 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/1/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ