Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Background note on programme specific indicators

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2021

Οι ειδικοί δείκτες προγραμμάτων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων. Μπορούν να αναπτυχθούν και να προστεθούν στα προγράμματα όταν οι κοινοί δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τα κύρια  αποτελέσματα  και  τις εκροές που πρέπει να  επιτευχθούν στο πλαίσιο του κάθε ειδικού  στόχου. Για  τον λόγο αυτό,  συνδέονται  στενά με τη λογική παρέμβασης των προγραμμάτων.  

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η υποστήριξη της κοινής κατανόησης των ειδικών δεικτών για τα προγράμματα του ΕΚΤ+. Επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την αμοιβαία μάθηση κατά τη διαδικασία ανάπτυξης σχετικών δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους στόχους και τη λογική παρέμβασής του.

Το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των γενικών εννοιών σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής των ειδικών δεικτών, και ορισμένες πρακτικές ενδείξεις σχετικά με το πότε και πώς επιλέγονται οι εν λόγω δείκτες. Βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο σχέδιο του Γενικού Κανονισμού (ΚΚΔ) και στο σχέδιο Κανονισμού ΕΚΤ+, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στο μεθοδολογικό έγγραφο «ESF+ Common Indicator Toolbox», καθώς και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από το Data Support Centre. Περιλαμβάνει ορισμένα παραδείγματα και συμβουλές για τις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης ότι οι ειδικοί δείκτες είναι κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο επιλέγονται. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και αποσκοπούν στην προώθηση της συζήτησης και της ανταλλαγής εμπειριών.  

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/1/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ