Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εργαλειοθήκη δεικτών ΕΚΤ+

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2021

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων — ΚΚΔ) και ο κανονισμός 2021/1057 (κανονισμός του ΕΚΤ+) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζουν τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+. Σκοπός της παρούσας εργαλειοθήκης είναι, πρωτίστως, η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους κοινούς δείκτες που ορίζονται στους κανονισμούς για το σκέλος της επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+ (δηλαδή, τους δείκτες που καλύπτουν το πρώην ΕΚΤ, την ΠΑΝ και το ΤΕΒΑ), καθώς επίσης και η παροχή πρακτικών συμβουλών και υποδείξεων.
Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων της Επιτροπής με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων αξιολόγησης και των συμβουλών του κέντρου υποστήριξης δεδομένων του ΕΚΤ (ESF Data Support Centre) και βασίζεται στις εμπειρίες από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Η κατευθυντήρια αρχή είναι η συνέχεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Εάν δεν αναφέρεται ρητά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι ορισμοί και οι συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών που παρέχονται στο παράρτημα Δ των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΚΤ για την περίοδο 2014-2020
Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/1/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ