Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Έχουν λήξει

Υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται. Θα υλοποιηθούν προγράμματα, με τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών κινητών συσκευών (Web & mobile apps Specialist)
  • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού (Software Specialist)
  • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
  • Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων (Computer & Network Technician)
  • Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής (IT Security Specialist).

Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει διάρκεια 70 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης και θα οδηγήσει στην συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη Πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να είναι:

  • εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλ. να απασχολούνται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
  • απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλ. απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή απόφοιτοι πρώην εξατάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι ΕΠΑΣ
  • από 18 έως 64 ετών.

Περίοδος υποβολής

από 5/9/2019 έως 4/10/2019

Ο Φάκελος με τα δικαιολογητικά κατατίθεται στο ΣΕΠΕ, ή υποβάλλεται ταχυδρομικά (παραλαβή από ΣΕΠΕ πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) με την ένδειξη: "Δικαιολογητικά για την Πράξη “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών", Ονοματεπώνυμο, Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ), Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην Αίτηση), ή αποστέλλεται με e-mail (παραλαβή από ΣΕΠΕ πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) στη διεύθυνση 024@sepe.gr. Στο θέμα του e-mail πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του Αιτούντος (Ονοματεπώνυμο και Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής - ΚΑΣ).

Τα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν είτε ως σαρωμένα (Scan) - συννημένα αρχεία στο e-mail ή σε μορφή zip αρχείου με σαρωμένα (Scan) όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά. Το zip αρχείο θα πρέπει να φέρει ονομασία ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧ.zip (όπου ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧ) ο αριθμός ΚΑΣ της Ηλεκτρονικής Αίτησης του Ενδιαφερόμενου.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι: 2.1. ...

Τι χρηματοδοτείται

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση (με την μορφή case studies) και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ' όσον απαιτηθεί).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Συνολική αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 70 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 350,00 €.

Προϋπολογισμός

€ 437.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τηλ
210 9249540, 210 9249541
Φαξ
210 9249542

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2019