Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων: εφαρμογή στην πράξη

5/3/2021

 

Στις 4 Μαρτίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευσή της  για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που εστιάζει στις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες για το μέλλον και ανοίγει το δρόμο για μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και σταθερή κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

 

Το Σχέδιο Δράσης περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για την περαιτέρω εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που θα υλοποιηθούν ως κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και της ΕΕ, με ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Προτείνει επίσης τους κύριους στόχους της ΕΕ προς επίτευξη έως το 2030, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας.

 

Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει τις αρχές του πυλώνα, προτείνοντας πρωτοβουλίες όπως η Υποστήριξη της Απασχόλησης των Νέων και οι Επαρκείς Κατώτατοι Μισθοί το 2020 και τώρα παρουσιάζει μια Σύσταση για την Αποτελεσματική Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης μετά την πανδημία COVID-19 (EASE), για την υποστήριξη της ανάκαμψης με θέσεις εργασίας.

 

Το Σχέδιο Δράσης θέτει τρεις κύριους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από την ΕΕ έως το 2030:

  1. Τουλάχιστον το 78% των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών πρέπει να εργάζονται
  2. Τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαίδευση κάθε χρόνο.
  3. Ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια.

 

Οι στόχοι του 2030 είναι συνεπείς με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Θέτουν την κοινή φιλοδοξία για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη και θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτούς τους τρεις στόχους και καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους για να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή.

 

Αποτελεσματική ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση (EASE)

Ως συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της αρχής 4 του Πυλώνα, η Επιτροπή παρουσίασε μια Σύσταση για την αποτελεσματική ενεργό υποστήριξη στην απασχόληση μετά την κρίση COVID-19 (EASE). Με αυτήν τη σύσταση, η Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένη καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα πολιτικής, υποστηριζόμενα από δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ, για τη σταδιακή μετάβαση μεταξύ των μέτρων έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται για τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην τρέχουσα κρίση και των νέων μέτρων που απαιτούνται για την ανάκαμψη.

 

Η Σύσταση προωθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μετάβαση μεταξύ θέσεων εργασίας από φθίνοντες σε αναπτυσσόμενους τομείς, ιδίως στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Τα νέα μέτρα πρέπει να περιέχουν τρία στοιχεία:

  • Κίνητρα πρόσληψης και επιχειρηματική υποστήριξη
  • Ευκαιρίες αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων
  • Ενισχυμένη υποστήριξη από υπηρεσίες απασχόλησης.


Τα Ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου +, είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα EASE.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικές ανακοινώσεις

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/6/2022