Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέες διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συνέχιση χρηματοδότησης δομών ΕΚΤ

16/4/2020

Ένα νέο διευκρινιστικό έγγραφο εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ – Εθνική Αρχή Συντονισμού/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σχετικά με τη συνέχιση χρηματοδότησης δομών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Στο έγγραφο παρουσιάζονται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις διατάξεις της από 9/4/2020 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)», καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της.

 

Υπογραμμίζεται εκ νέου ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δομών – εργοδοτών να διατηρήσουν ή μη τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα στο οποίο εμπίπτουν («Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

 

Δείτε το εν λόγω έγγραφο στα Σχετικά αρχεία


 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/4/2020