Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σχέδιο Αξιολόγησης

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τα μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής, η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων 2007-2013 δεν πραγματοποιείται σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, όπως συνέβαινε με τη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης της περιόδου 2000-2006, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη (απόκλιση στόχων, αναθεώρηση) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι τα κράτη – μέλη έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να συνδέσουν τις on going αξιολογήσεις των προγραμμάτων τους με τις πραγματικές ανάγκες παρακολούθησης, διαχείρισης και πολιτικής, όποτε και όταν αυτές προκύπτουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη – μέλη μπορούν να συντάσσουν Σχέδιο Αξιολόγησης, δυνάμει του Στόχου «Σύγκλιση» που να περιλαμβάνει «τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης τις οποίες σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης» (Καν.1083/2006, άρθρ.48, παρ.1).

Ο βασικός σκοπός ενός τέτοιου Σχεδίου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο διαχείρισης για τις οn-going αξιολογήσεις καθόλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Τα Σχέδια Αξιολόγησης μπορεί να καλύπτουν όλη την προγραμματική περίοδο και να ενημερώνονται/αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, με αναφορά στις μελέτες που τελικά εκπονήθηκαν. Ένα Σχέδιο Αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τον προγραμματισμό των μελετών που θα διενεργηθούν (θέματα μελετών ή πεδίων στα οποία θα είναι σκόπιμο να γίνει μία αξιολόγηση, χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμός κλπ) όσο και θέματα οργάνωσης και συντονισμού (ίδρυση steering groups, σύνδεση λειτουργίας αξιολόγησης με την παρακολούθηση, περιοδικότητα εργασιών, διάχυση αποτελεσμάτων).

 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης στην Ελλάδα 2007-2013

Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποφασίστηκε η εκπόνηση "Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΚΤ" με σκοπό να συμπεριλάβει μελέτες αξιολόγησης στρατηγικού χαρακτήρα οι οποίες διενεργούνται συμπληρωματικά με τις αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης που συνδέονται με την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Με πρωτοβουλία της ΕΥΣΕΚΤ, συγκροτήθηκε η "Ειδική Eπιτροπή για την Αξιολόγηση παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων στο ΕΣΠΑ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013" (ΕΑΠΑΠ - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 238/09 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 233/12), με σκοπό την υποστήριξή της για τον αποτελεσματικό συντονισμό του σχεδιασμού, υλοποίησης και διάχυσης του έργου της αξιολόγησης των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων στο ΕΣΠΑ.

Στην ΕΑΠΑΠ συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες αξιολόγησης για το ΕΚΤ. Έργο της ΕΑΠΑΠ είναι:

 • η εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης για μελέτες στρατηγικού-θεματικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις των Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ,
 • ο καθορισμός των σχετικών με την αξιολόγηση προτεραιοτήτων,
 • η επεξεργασία μεθοδολογικών κατευθύνσεων της ΕΕ,
 • η παροχή κατευθύνσεων από τη Μονάδα Αξιολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σχετικά με θέματα συστημάτων και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, με σκοπό να επιλύονται μεθοδολογικά προβλήματα που μπορούν να προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ.

Η ΕΑΠΑΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει Τεχνικές Συσκέψεις μέσω των οποίων συντονίζει την κατάρτιση και την παρακολούθηση των Σχεδίων Αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Αξιολόγησης 2009-2010 και το Σχέδιο Αξιολόγησης 2011-2012, ενώ υλοποιείται το Σχέδιο Αξιολόγησης 2013-2015, που θα είναι το τελευταίο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.


Στο πρώτο Σχέδιο Αξιολόγησης 2009-2010 διενεργήθηκαν οι εξής μελέτες:

 1. Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) – Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΣΕΚΤ.
 2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Μέτρου 3.1 «Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου κοινωνικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο» - Αναθέτουσα Αρχή: E.Y. Toμέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ).
 3. Αξιολόγηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο υλοποίησης του δεκαετούς Προγράμματος «Ψυχαργώς» στην Ελλάδα (2000 - 2010) - Αναθέτουσα Αρχή: EΥΤΥΚΑ.

Στο δεύτερο Σχέδιο Αξιολόγησης 2011-2012 διενεργήθηκαν οι εξής μελέτες:

 1. Αποτίμηση και αξιολόγηση των πράξεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από Κοινωνικούς Εταίρους (με τη σύμπραξή τους ή από κοινού) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΣΕΚΤ.
 2. Συγκριτική αξιολόγηση προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης  του ΟΑΕΔ που απευθύνονται σε νέους ανέργους  - Αναθέτουσα Αρχή:  ΕΥΣΕΚΤ.
 3. Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής - Αναθέτουσα Αρχή: EYΔ ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 4. Aξιολόγηση κατά τη διάρκεια (on going) της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από το 2011 μέχρι και το 2015 - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ.
 5. Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου/διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού συστήματος/μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ των δράσεων αυτών - Αναθέτουσα Αρχή: EYΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το τρέχον Σχέδιο Αξιολόγησης 2013- 2015 περιλαμβάνει τις εξής μελέτες:

 1. Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ) - Αναθέτουσα Αρχή: EYΔ ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 2. Ενδιάμεση αξιολόγηση της δράσης «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» - Αναθέτουσα Αρχή: Μονάδα Α' / Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
 3. Μελέτη αξιολόγησης της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» - Αναθέτουσα Αρχή: EYΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 4. Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού του τομέα Υγείας στην 5η Προγραμματική Περίοδο 2014–2020 - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ.
 5. Μελέτη Αξιολόγησης Έργων/Πράξεων υγείας που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ, Άξονας Δημόσιας Υγείας της περιόδου 2007-2013 - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ.
 6. Μελέτη Αξιολόγησης Έργων/Πράξεων υγείας που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ, Άξονας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας της περιόδου 2007-2013 - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ.
 7. Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ - Αναθέτουσα Αρχή:  ΕΥΣΕΚΤ.
 8. «Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» που υλοποιείται στο  πλαίσιο του έργου «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
 9. Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΣΕΚΤ.
 10. Μελέτη Αποτίμησης πράξης «Εισιτήριο Υγείας» - Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΤΥΚΑ.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2016

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ