Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μελέτες Αξιολόγησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μονάδα Αξιολόγησης και Αποτίμησης Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεργάζεται με τις Εθνικές Συντονιστικές και Διαχειριστικές Αρχές για το συντονισμό των αξιολογήσεων των εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης, διενεργεί και η ίδια οριζόντιες αξιολογητικές μελέτες για την αποτίμηση της συμβολής του ΕΚΤ σε παρεμβάσεις ή επιμέρους πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες εκπονούνται μέσω εξωτερικών συμβούλων αξιολόγησης.

Στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ολοκληρώσει τη διενέργεια μελετών  σε αρκετές από τις οποίες εμπεριέχονται και μελέτες περίπτωσης για την Ελλάδα. Αντίστοιχα στον ιστότοπο circa έχουν αναρτηθεί μελέτες και έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο του ESF Evaluation Discussion Group.


Ελλάδα

Αντίστοιχα στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της ex ante αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των 3 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης  (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΠΔΜ, ΕΠΕΔΒΜ).

Επιπλέον, καταρτίστηκε  Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκαν θεματικές και στρατηγικές αξιολογήσεις από τις ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.

Επίσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΥΣΕΚΤ διαμόρφωσε Πίνακα Αξιολογητικών Μελετών που έχουν διενεργήσει οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι Δικαιούχοι που υλοποιούν παρεμβάσεις ΕΚΤ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2018