Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 257 από 26 σελίδες
Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών - 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/1/2024
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας - 2024


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/1/2024
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
ΠΔ 77/27.06.2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) Σύσταση Υπουργείου κ μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση κ μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κ εποπτευόμενων φορέων


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/6/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός
ΥΑ 36202/19.04.2023 (ΦΕΚ 2857/Β/28.04.2023) Τροποποίηση YA 23451/2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας & διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΚΥΑ 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ 390/Β/30.01.2023) Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών (πρώην), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΚΥΑ 7670/26.01.2023 (ΦΕΚ 394/Β/30.01.2023) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών
N.5013/19.01.2023 (ΦΕΚ 12/Α/19.01.2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/1/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΥΑ 122585/16.12.2022 (ΦΕΚ 6682/Β/23.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΥΑ 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ 6132/Β/01.12.2022) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:12/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων" 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/12/2022
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αποτελέσματα 1 - 10 από 257 από 26 σελίδες