Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών - Β' κύκλος

Έχουν λήξει

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

 • Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 
 • Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α΄κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια της Δημόσιας Πρόσκλησης.
 • Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/ επιχειρήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με τη ροή που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της δράσης, της οποίας η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες, ο ΟΑΕΔ θα παράσχει στον/στην ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.

Είδος ενίσχυσης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άνεργοι

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα Μάρκετινγκ.

Όροι και προϋποθέσεις

Ωφελούμενοι - Ασκούμενοι Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.000 άνεργοι νέοι απόφοιτοι τουλάχιστον ...

Τι χρηματοδοτείται

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες τον μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2458/97 (Α’ 15), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση των 25 ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 22 ημέρες το μήνα και τις 132 στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο.

Προϋπολογισμός

€ 16.500.000

Αναλυτικά:

 • Για το έτος 2021: 10.000.000 ευρώ 
 • Για το έτος 2022:   6.500.000 ευρώ

Περίοδος υποβολής

από 4/10/2021 έως 18/10/2021 (ώρα 23:59)

Υποβολή:

 • αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους νέους (όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση), μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων

 • αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις/ παρόχους (όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr την επομένη της έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός προθεσμίας 15 ημερών. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
11320 (Δε-Πα 8:30-14:30)

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ