Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς - Δράσεις Απασχόλησης για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Έχουν λήξει
  • Δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας (ηλικίας 18-64 ετών), για πλήρη ή μερική απασχόληση, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για 24 μήνες και δέσμευση διατήρησης του προσωπικού για 12 μήνες επιπλέον. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης.
  • Ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 100 ανέργων ηλικίας 22-64 ετών. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των ανέργων στην απασχόληση μέσω της ενίσχυσης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. (Έχει λήξει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση αυτή)
  • Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας -προεργασίας, 150 ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με δέσμευση συνέχισης της απασχόλησης  για επιπλέον 30 μήνες, με μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι η συστηματική προετοιμασία, η ενίσχυση και η προσαρμογή (Δράση από εθνικούς πόρους)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
  • Άνεργοι του Ν. Καστοριάς

Περίοδος υποβολής

από 20/9/2010 έως 20/9/2013

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Καστοριάς

Όροι και προϋποθέσεις

I. Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί ...

Τι χρηματοδοτείται

I. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

II. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα κλιμακώνονται από τα 20.000€ για όσους δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, στα 25.000€ για όσους δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης, και στα 30.000€ για όσους δραστηριοποιηθούν στο γουνοποιητικό κλάδο του μεταποιητικού τομέα, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση επιμελητηρίου κλπIII. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε είκοσι έξι (26) μήνες. .(Δράση από εθνικούς πόρους)

Προϋπολογισμός

€ 7.901.000
3.360.000€ για 300 θέσεις εργασίας 2.500.000€ για 100 θέσεις εργασίας (Έχει λήξει) 2.041.000,00 για 150 θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Δράση από εθνικούς πόρους)

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Φαξ
210 9989450

Αθανασία Μπουζούκου

210 9989442
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2019