Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νote on informed estimates

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2021

Η χρήση των εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων μπορεί να συνδεθεί με τη μέτρηση των κοινών δεικτών του σημείου 1.2 του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ+ , όλων των κοινών δεικτών του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. ΕΚΤ+, καθώς και δύο κοινών δεικτών εκροών και όλων των κοινών δεικτών αποτελεσμάτων του Παραρτήματος III του Καν. ΕΚΤ+.
Το παρόν σημείωμα έχει σκοπό να παράσχει ορισμένες προτάσεις σχετικά με πιθανούς τρόπους χρήσης των εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων (informed estimates) , όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ΕΚΤ+, και να ξεκινήσει μια μεθοδολογική συζήτηση σχετικά με αυτές. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε νομική ερμηνεία.
Οι εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού κόστους και του διοικητικού βάρους που συνδέεται με τη συλλογή δεδομένων, στη μείωση της πίεσης που ασκείται στους συμμετέχοντες και τους δικαιούχους, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών, και στη μείωση της υποεκτίμησης των τιμών των δεικτών (underreporting). Η αξιοποίηση της μεθόδου αυτής για την εκτίμηση τιμών ορισμένων δεικτών δεν  είναι υποχρεωτική, και είναι απόφαση των οι διαχειριστικών αρχών να συλλέγουν δεδομένα με βάση πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις  (π.χ διοικητικές πηγές, ερωτηματολόγια κλπ).
Μεταφράσεις
  • PDF (516,63 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/1/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ