Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Eνίσχυση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2019-2020

Έχουν λήξει

Ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και της λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ, καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΕΔΕΑΥ. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα ΚΕΣΥ για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού τους, καθώς και η προμήθεια σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων για τον κλάδο των ψυχολόγων και επιμόρφωση αυτών, για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των διενεργούμενων αξιολογήσεων, των παραγόμενων γνωματεύσεων και των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων παρέμβασης. Συμπληρωματικά, υλοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00€ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως. H μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 22.476.041,08 € και η συνολική δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 23.476.041,08 €.

Περίοδος υποβολής

από 4/9/2019 έως 31/3/2020

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278046, 210 3278031
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ