Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ - Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων. Περιλαμβάνονται οι αμοιβές προσωπικού της Εταιρείας, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ. Επίσης, περιλαμβάνονται και δαπάνες για την κατάρτιση του προσωπικού της Εταιρείας που απασχολείται με τη διαχείριση των δράσεων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, καθώς επίσης και δαπάνες που συνδέονται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταρεία

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 4.275.000

Περίοδος υποβολής

από 12/7/2018 έως 30/11/2023

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 21, ΤΡΙΠΟΛΗ 22132
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταρεία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ερμού 21, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2710 221550
Φαξ
2710 222967

Γεώργιος Σαμαρτζής

2710 221550
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/7/2018

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ