Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κοινωφελής Εργασία - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης

Έχουν λήξει

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέσω της πρόσληψης ατόμων
ωφελούμενοι/ες), για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς.
Οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Δικαιούχοι)θα λάβουν επιχορήγηση, η οποία θα καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες).
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμπραττόντων φορέων, στο πεδίο που θα υλοποιηθεί το κάθε έργο. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
-έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση,
-δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές   αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ
-υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
-κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
-δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
-δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α

Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες, που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Οι συμπράττοντες φορείς μπορεί να είναι:
-ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
-κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδίως:

-Σωματεία
-Ιδρύματα
-Εταιρίες Αστικού Δικαίου
-Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους
-Επαγγελματικές Ενώσεις

Περίοδος υποβολής

από 27/4/2011 έως 10/6/2011 (ώρα 15.00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δικαιούχοι) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα επιχορηγούνται για την απασχόληση των ωφελούμενων που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€ και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως

Προϋπολογισμός

€ 26.250.000
Κατανομή Προυπολογισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό)Καβάλας 6.562.500,00€Δράμα 4.921.875,00€Ροδόπης 3.281.250,00€Ξάνθης 4.921.875,00€Έβρος 6.562.500,00€

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5295101, 102, 136
Φαξ
210 5241311

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/9/2013