Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διευκρινίσεις για το πλαίσιο προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΣΕΚ

29/10/2020

 

Τα απαιτούμενα από τους υποψήφιους αναδόχους δικαιολογητικά και γενικά αναλυτικές πληροφορίες για  τα τεκμήρια κάλυψης των επιμέρους προδιαγραφών που προβλέπονται από την αρ. 79732 εγκύκλιο της 27/7/2020  με τίτλο “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών  για τον σχεδιασμό και την  υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ  προγραμμάτων ΣΕΚ” και από τις διευκρινιστικές οδηγίες της αρ. 102768-1/10/2020 σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου, θα περιγράφονται στις επικείμενες προσκλήσεις/προκηρύξεις των Δικαιούχων των έργων ΣΕΚ.

 

Τυχόν επιπλέον διευκρινιστικά ερωτήματα από μέρους υποψηφίων αναδόχων ή από άλλους ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους θα πρέπει να απευθύνονται στους Δικαιούχους μετά την έκδοση των ως άνω προσκλήσεων/προκηρύξεων.
 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/10/2020