Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους (Β' κύκλος)

6/10/2017

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οριστικός πίνακας επιλαχόντων και ο οριστικός πίνακας αποκλειοµένων ανέργων του «Προγράµµατος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ κύκλος)».
 
Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µε τον Εργασιακό Σύµβουλο την πρώτη συµβουλευτική δράση και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (∆ήµους).

Για να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του ΟΑΕΔ, πατήστε εδώ
 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2017