Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Eπαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση σε 3.000 ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις έως 29 ετών

9/8/2022


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, μέσω παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ωφελούμενους ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα:

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική
Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική:
Α) δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, καθώς και μια (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της κατάρτισης και
Β) μία (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης

Θεωρητική κατάρτιση
Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ»
2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει ένα εκ των παρακάτω):a. Εμπόριο και Εξωστρέφειαb. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών.

Πρακτική άσκηση
Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσει η UCERT που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και διαπιστευμένος, από τον ΕΟΠΠΕΠ 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία (1) και μοναδική Αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://training.esamea.gr/p/m/el-GR τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 23:59:59.

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο katartisi.neets@esaea.gr με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλείτε και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2022