Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τεχνικό Δελτίο Υποέργου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΤΔΥ

Έντυπο που συντάσσει ο Δικαιούχος μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της εκτέλεσης του Υποέργου ή την έκδοση απόφασης εκτέλεσης του Υποέργου με ίδια μέσα.

Στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνονται στοιχεία που περιγράφουν την ταυτότητα του Υποέργου, στοιχεία του(-ων) Αναδόχου(ων), στοιχεία φυσικού αντικειμένου και χωροθέτησης καθώς και το χρηματοδοτικό σχέδιο του Υποέργου.

Το ΤΔΥ μαζί με αντίγραφο της υπογραφείσας Σύμβασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται από το Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώρησή του στο ΟΠΣ.

Τα ΤΔΥ αφορούν στις Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

  • Τεχνικό Δελτίο Υποέργου – ΕΤΠΑ / Ταμείο Συνοχής
  • Τεχνικό Δελτίο Υποέργου – ΕΚΤ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ