Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 103119/26.10.2022 (ΦΕΚ 5597/Β/01.11.2022 Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 99520/17.10.2022 «Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2022

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 99520/17.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων” και κατάργηση των υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/18.6.2019 (Β’ 2343), 88239/ΕΥΘΥ812/31.8.2016 (Β’ 2733), 83071/ΕΥΘΥ781/25.8.2016 (Β’ 2643) και υπ’ αρ. 237/2020 (Β’ 1610) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 5417)

(Η απόφαση τροποποιεί την υπ’ αρ. 99520/17.10.2022 (Β’ 5417) ΚΥΑ με την τροποποίηση του άρθρου 3, και ειδικότερα των σημείων 10 επ. της Μονάδας Ι.Α και του σημείου 3 της Μονάδας ΙΙΙ.Β)
  • PDF (228,65 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ