Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 241 από 25 σελίδες
ΚΥΑ 103119/26.10.2022 (ΦΕΚ 5597/Β/01.11.2022 Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 99520/17.10.2022 «Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”


Ημερομηνία δημοσίευσης:1/11/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΥΑ 99520/17.10.2022 (ΦΕΚ 5417/Β/19.10.2022) Σύσταση και διάρθρωση της ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Ημερομηνία δημοσίευσης:17/10/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/8/2022
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Νόμος 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/3/2022
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ex ante assessment of Simplified Cost Options and partnerships between managing authorities and audit authorities – How to do it?


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/11/2021
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρακτικός Οδηγός για ΕΑΚ / Simplified Cost Options – a practitioners’ manual


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/11/2021
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/7/2021
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/6/2021
Αρχή έκδοσης: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2η Εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/11/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Απόφαση Έγκρισης Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών - 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 241 από 25 σελίδες