Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Ενίσχυση της ικανότητας εν δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές προσπάθειες σε κλάδους της RIS3, οι οποίες θα εστιαστούν σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστική επιχειρησιακή λειτουργία, εξωστρέφεια. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις: α) συμβουλευτικής σε θέματα ατομικής ανάπτυξης και βελτίωσης επαγγελματικού προφίλ των ωφελουμένων, β) ανάπτυξης προτύπων εκπαιδευτικών πακέτων, εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας - καινοτομίας - ψηφιακής οικονομίας, γ) πιστοποίησης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
  • Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.630.000

Περίοδος υποβολής

από 31/5/2019 έως 31/12/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, στη διεύθυνση ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτίριο Α220), 176 03 Καλλιθέα
Τηλ
210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Φαξ
210 4810291

Γιαννούλα Κρόκου

210 4810386
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/7/2019