Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Έχουν λήξει

Ενίχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, με προϋπόθεση την οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο)
 • δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών (2ο ορόσημο)
 • τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών (3ο ορόσημο).

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» της Πρ​όσκλησης, ιδρύοντας επιλέξιμη επιχείρηση εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Περίοδος υποβολής

από 2/3/2022 έως 6/5/2022 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας», «ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 1. ...

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα κλπ.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου​
 • Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
 • Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ιωάννα Λαμπροπούλου

2713 601380
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση
Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 262 22 Πάτρα
Τηλ
2610 622711
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2022