Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για συμμετοχή και υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-25 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για την Νεολαία»

Έχουν λήξει

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον εντοπισμό, ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-25 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για την Νεολαία» σε επίπεδο Δήμου και τοπικής κοινωνίας».

Η δράση έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη σε επίπεδο Δήμου και τοπικής κοινωνίας των νέων ηλικίας 18-25 ετών εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Ειδικότερα, η δράση διακρίνεται σε 4 επιμέρους υποδράσεις:

  • Εντοπισμός και καταγραφή της ομάδας στόχου, σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.
  • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Ψηφιακό Αποθετήριο
  • Πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 2.800 άτομα από 18-25 ετών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΝΠΔΔ ή ενώσεις ΝΠΔΔ ή τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από φορείς Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης ή ενώσεις ΝΠΙΔ ή εκπροσωπήσεις (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) Επιμελητηρίων
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα αυτών (ένας θεσμικός κοινωνικός εταίρος και οι οργανώσεις αυτού, μπορεί να συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση φορέων)
  • Οι αντιπροσωπευτικότερες του κλάδου ή του επαγγέλματος Δευτεροβάθμιας Οργανώσεις (εργαζομένων / εργοδοτών) που έχουν την ικανότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας

και έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή και σε ένωση, ως συμπράττοντες φορείς της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.

Περίοδος υποβολής

από 25/1/2022 έως 10/2/2022 (ώρα 17:00)

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ στο πρωτόκολλο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα 105 64, 3ος όροφος,

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια: 1. Να είναι Μη ...

Προϋπολογισμός

€ 9.808.488

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Ανδρέας Κορνιλάκης

210 5271361
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2022