Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΚΤ)

Έχουν λήξει

Ενέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη και την Διοικητική Λειτουργία του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων - δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Υποπρόγραμμα Α). Ενδεικτικά: Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών, διενέργεια ερευνών. τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη, υποστήριξη επιτόπιων επαληθεύσεων, πιστοποίηση, ad hoc υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου, υποστήριξη ενεργειών δημοσιότητας όπως ενημέρωση Δικαιούχων, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ., προετοιμασία πλάνου δράσεων δημοσιότητας, προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ, περιφερειακών & λοιπού εξοπλισμού, βιβλία, έντυπα κλπ., αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, ανάγκες οργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων και συσκέψεων, εκπαίδευση προσωπικού, συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια ή Fora, κάλυψη εξόδων μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού, δαπάνες δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ – Γραφείο Μονάδας Γ’ του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά

Περίοδος υποβολής

από 27/8/2018 έως 31/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ στη διεύθυνση ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 32, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 100.325

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32 Πειραιάς
Τηλ
210 4199807
Φαξ
213 2022906

Μονάδα Α

210 4199851
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/12/2022