Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας (Επιβλέποντες Φορείς). Οι θέσεις ανά Περιφέρεια και ανά φορέα δημοσιεύονται στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 13/11/2013 έως 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I, κατατάσσονται σε Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τη μοριοδότηση που θα λάβουν στα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Πρόσκληση με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
 4. Ηλικία
 5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Περίοδος υποβολής

από 13/11/2013 έως 20/11/2013 (ώρα 12:00)

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική "Αίτηση Συμμετοχής στη Διαδικασία Κατάρτισης του Πϊνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς"η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελιδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στοα διαδικτύο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασίας κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται μέσω αυτού.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ...

Τι χρηματοδοτείται

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζομένου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που προσλαμβάνεται από τον Επιβλέποντα Φορέα στα πλαίσια του Προγράμματος, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,60 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους ανώ των 25 ετών β) σε 17,10 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μικτή ασφάλιστη ΕΤΕΑ) και το οποίο για τους ανέργους ανώ των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00€ ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.

Προϋπολογισμός

€ 100.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
210 9989000
Φαξ
210 9989141

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2013